Ochrana osobných údajov kupujúceho v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679

Ochrana vašich osobných údajov je naša najvyššia priorita. S osobnými údajmi našich užívateľov nakladáme výlučne v súlade s platnou legislatívou.

Dáta spracovávame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu.

Nižšie nájdete prehľad toho, ako s vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú vaše dáta chránené.

 

 

Môžu nastať situácie, keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas.

Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch:

V okamihu, keď si objednáte niektorý z našich produktov alebo služieb, spracovávame vaše údaje na základe účelu plnenia zmluvy.

V okamihu, kedy nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis.

V okamihu, keď je spracovanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu, najmä zaistenie bezpečnosti našich webových stránok.

 

Všetky dáta sú uložené v zabezpečených dátových centrách v Slovenskej a Českej republike. Prístup k týmto serverom je chránený osobnou identifikáciou a obvyklými opatreniami, ktoré kvalitné dátové centrá ponúkajú.

Na ochranu dát používame moderné technológie, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stupňu technologického rozvoja, a realizujeme všetky možné aktuálne známe opatrenia, aby sme osobné údaje zabezpečili pred neoprávnenými zásahmi tretích strán.

 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje kupujúceho, ktoré získal pri jeho registrácii a objednávke bude spracovávať v súlade s nariadením o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len "GDPR") a využije tieto osobné údaje (meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo) len pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o kúpe tovaru a vyhodnotením prevádzky, funkcie a hospodárskych výsledkov webových stránok https://caga2.webnode.sk/ okrem prípadov, keď mu poskytnutie osobných údajov kupujúceho ukladá zákon alebo rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy.

2.Predávajúci prehlasuje, že spracovanie osobných údajov kupujúceho vykonáva len on ako živnostník. Všetky osobné údaje sú uložené na chránenom serveri www.webnode.sk

3. Kupujúci týmto prehlasuje, že vyplnením a potvrdením formulára "Košík" súhlasí, v zmysle "GDPR" so spracovaním všetkých svojich osobných údajov poskytnutých predávajúcemu.

4.Práva kupujúceho vo vzťahu k ochrane ním poskytnutých osobných údajov sa riadi GDPR.

5. Kupujúci sa zaväzuje vyhovieť prípadným požiadavkám predávajúceho na získanie ďalších údajov zo strany kupujúceho za účelom overenia správnosti, úplnosti a pravdivosti údajov uvedených kupujúcim vo formulároch "Košík".

6.Predávajúci uzatvorenú zmluvu o kúpe tovaru archivuje, pričom je prístupná predávajúcemu

7.V súlade s ustanovením GDPR bude mať účastník-subjekt údajov odo dňa 25.05.2018 v prípade, že bude pre poskytovateľov identifikovateľná fyzická osoba a preukáže poskytovateľmi svoju totožnosť, najmä tieto práva:

a) právo na prístup k osobným údajom (zahŕňa napr. právo získať od poskytovateľa potvrdenie, či spracováva osobné údaje, informácie o účeloch spracovania., kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo namietať proti tomuto spracovaniu, práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, že dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ)

b) právo na opravu nepresných osobných údajov

c) právo na vymazanie osobných údajov (za predpokladu, že poskytovateľ nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov)

d) právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (do doby vyriešenia podnetu, v ktorom bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania, alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu)

e) právo na oznámenie opravy, vymazanie alebo obmedzenie spracovania (a to zo strany poskytovateľa v prípade uskutočnenia opravy, vymazania )

7.Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch

f) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (ak poskytovateľ nepreukáže, že je daný závažný opodstatnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, poskytovateľ spracovanie ukončí bez zbytočného odkladu)

g) právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov (ak získal súhlas napr. so spracovaním osobných údajov na marketingové účely)

h) právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa GDPR https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/nariadenie-europskeho-parlamentu-rady-eu-2016679

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0

kontaktný e-mail: liecenielaserom@gmail.com

kontaktná adresa:

Better Luck – RNDr.Vladimír Domen, Jablonská 300/3, 907 01 Myjava

Nariadenie EU 2016/679 https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf