Obchodné podmienky

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky upravujú:

- proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu,

- podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom e-shopu

- práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Prevádzkovateľa a Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom e-shopu Prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľ  internetového obchodu  caga.sk (ďalej len „e-shop“):

Better Luck – RNDr.Vladimír Domen,

Jablonská 300/3, 907 01 Myjava,  e-mail: liecenielaserom@gmail.com

IČO: 32 721 137, 

DIČ: 10 290 289 13, 

(ďalej len ako “prevádzkovateľ").

Oprávnenie k činnosti vydal:

Obvodný úrad Myjava, Živnostenské oddelenie, ev.č.:Žo - 96 / 00298 / 000,  reg.č.     244 / 96
Živnostenský register č. 303-2200 OÚ Nové Mesto nad Váhom

Názov a adresa orgánu dozoru:  

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59 
911 01 Trenčín 

Obchodné podmienky upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a osobou, ktorá zakúpila tovar na e-shope (ďalej len ako „kupujúci“).

Článok II. 

Objednávka kupujúceho a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci môže svoju objednávku uskutočniť prostredníctvom elektronického objednávkového formulára, ktorý je umiestnený na internetových stránkach eshopu.

Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Kúpnu zmluvu je možné stornovať do 24 hodín bez poplatkov.

 

Článok III. 

Kúpna cena za tovar či službu a platobné podmienky

Kúpna cena za tovar či službu je uvedená v príslušnom popise tovaru alebo služby na internetových stránkach e-shopu a v e-mailovej sumarizácii objednávky. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Kúpna cena za tovar alebo služby nezahŕňa náklady na prepravu do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Informácia o cene prepravy, vrátane prípadnej ceny dobierky, bude uvedená v objednávke ako aj v e-mailovej sumarizácii objednávky.

Tovar dodávame Slovenskou poštou na dobierku.

Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za tovar alebo službu sa považuje za splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny vo forme daňového dokladu  bude priložené k odosielanému tovaru. Kupujúci potvrdením objednávky súhlasí, že daňový doklad môže byť vystavený tiež elektronicky.

 

Článok IV. Dodacie podmienky

Spôsob prepravy a dodacia lehota sú uvedené v príslušnom popise tovaru na internetových stránkach eshopu a v emailovej sumarizácii objednávky. Pokiaľ kupujúci svoju objednávku uskutoční prostredníctvom emailu, informácie podľa predchádzajúcej vety budú kupujúcemu oznámené taktiež v rámci písomnej komunikácie s predávajúcim. Dodacia doba je zvyčajne do 5 pracovných dní.

Ak nie je v popise tovaru uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky v prípade dodania tovaru na dobierku.

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako dodaciu adresu. Ak kupujúci neuviedol žiadnu dodaciu adresu, miestom dodania je adresa jeho bydliska, miesta podnikania alebo sídla.

Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať celistvosť obalu a obsah zásielky. Kupujúci je povinný upozorniť prepravcu na prípadné poškodenie obalu či obsahu zásielky. Kupujúci v takomto prípade neuplatňuje práva zo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu, ale práva zo zodpovednosti za škodu zavinenú prepravcom.

Článok V. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prebratia objednaného tovaru. Spotrebiteľ si  môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, čiže buď písomne poštou alebo formou elektronickej správy. Spotrebiteľ môže použiť nasledovný formulár :

                            Odstúpenie od zmluvy

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/službu* : ..............

Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

Dátum ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar, a to ani v odbernej lehote. 

Po odstúpení od zmluvy vrátime kupujúcemu všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby  budú vrátené bez zbytočného odkladu, hneď  keď nám bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a zakúpený tovar, prípadne potvrdenie o jeho odoslaní na našu adresu. Peniaze vrátime výhradne formou bankového prevodu na účet kupujúceho.

Tovar musí byť vrátený neporušený a v originálnom obale.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu zakúpený tovar, a to jeho zaslaním na adresu sídla predávajúceho.

Práva a povinnosti kupujúceho v zmysle tohto článku sa neuplatnia v prípade, kedy kupujúci neuzatvára kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ. V takomto prípade sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť, podľa ktorej je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady a reklamácia tovaru alebo služby

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci zodpovedá za vady tovaru alebo služby v rozsahu podľa ustanovenia § 422 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla počas prepravy tovaru.

Tovar alebo službu zakúpenú u predávajúceho je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny.

1.   Reklamácia tovaru alebo služby musí obsahovať:

·       označenie čísla objednávky,

·       označenie predávajúceho,

·       označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy,

·       dôvod reklamácie,

·       práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú,

·       dátum a podpis kupujúceho.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru či služby, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru či služby, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru či služby alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadný tovar či službu za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar alebo služba mohla riadne užívať ako tovar alebo služba bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru či služby alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar či službu riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov od prebratia tovaru či služby, s výnimkami stanovenými zákonom.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, poskytnutím náhradnej služby, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo služby, písomnou výzvou na prebratie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu od jej doručenia.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Spôsob vybavenia reklamácie určuje predávajúci s prihliadnutím na rozhodnutie kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenie reklamácie určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho e-mailovú adresu.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci pri svojej registrácii na internetových stránkach e-shopu alebo odoslaní objednávky môže predávajúcemu dobrovoľne poskytnúť nasledujúce osobné údaje:

·       meno a priezvisko

·       emailový kontakt

·       telefonický kontakt

·       adresa bydliska alebo dodacia adresa kupujúceho.

        Kupujúci pre takéto prípady výslovne súhlasí so:

·       spracovaním získaných osobných údajov,

·       použitím získaných osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.

Súhlas kupujúceho podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov a trvá po dobu dvoch rokov. V prípade registrácie kupujúceho na internetových stránkach e-shopu tento súhlas platí po dobu trvania registrácie ako i po dobu dvoch rokov od jej skončenia. Kupujúci je oboznámený s tým, že bez poskytnutia osobných údajov nemôže byť splnený záväzok predávajúceho vyplývajúci z kúpnej zmluvy, nakoľko bez dostatočnej identifikácie kupujúceho by takáto zmluva nemohla vzniknúť.

Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov kupujúci prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže predávajúcemu spôsobiť. Kupujúci je povinný nahlásiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.

Účelom spracovania osobných údajov kupujúceho je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim, umožnenie poskytnutia kupujúcim vyžiadaného tovaru alebo služby, umožnenie vystavenia daňového dokladu a doručenia vyžiadaného tovaru a zasielanie informačných správ, ak k tomu kupujúci vyjadril osobitný súhlas.

Osobné údaje kupujúceho nebudú zverejnené ani poskytnuté do 3. krajín.

Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi kupujúceho v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia predávajúceho. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene predávajúceho, môže kupujúci požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej predávajúcemu.

Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté 3. osobám, ktoré zabezpečujú prepravu zakúpeného tovaru. Týmito osobami môžu byť poskytovatelia služieb verejných nosičov a poslov, zasielateľských, poštových a im podobných služieb.

Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ“).

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek vyžadovať:

·       potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

·       informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ak ho prevádzkovateľ má, zoznam osobných údajov a účel ich spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov ako aj informácie, či a komu sú osobné údaje poskytované, sprístupňované, prenášané a zverejňované,

·       informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,

·       zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

·       opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

·       likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi svoje úradné doklady (originál/fotokópia), môže požiadať o ich vrátenie,

·       likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona pri ich spracúvaní,

·       blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Žiadosti dotknutých osôb je prevádzkovateľ povinný vybaviť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči:

·       spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

·       využívaniu osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

·       poskytovaniu osobných údajov uvedených v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba má ďalej právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Toto právo možno uplatniť v prípadoch

·       spracúvania osobných údajov na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel, pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami,

·       spracúvania osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom,

·       spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme a

·       spracúvania osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.


Okrem uvedeného, dotknutá osoba má právo aj kedykoľvek sa nepodrobiť rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov (napríklad automatizovane vygenerovaná faktúra). Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodnutie preskúma jeho oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia je prevádzkovateľ povinný informovať dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba je v tejto súvislosti oprávnená oboznámiť sa aj s postupom spracúvania a vyhodnocovania.


Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Prevádzkovateľom e-shopu je FO Vladimír Domen – Better Luck, Jablonská 300/3, 90701 Myjava

Prehlasujem, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú  zverejnené ani poskytnuté tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti, ktorej bude poskytnutá adresa doručenia. Vyplnením objednávkového formulára dávate súhlas na archivovanie vašich osobných údajov. Máte právo prevádzkovateľa  písomne požiadať, aby Vaše osobné údaje boli vymazané z databázy.


Potvrdením objednávky v e-shope  ako zákazník súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov poskytnutých v potvrdenej objednávke podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a potvrdzujete, že ste si prečítali obchodné podmienky, porozumeli ste im a ste kvalifikovaný urobiť rozhodnutie o poskytnutí osobných údajov prevádzkovateľovi IS e-shopu.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle e-shopu. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu  oprávnený spracovávať osobné údaje uvedené v objednávkovom prípadne registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope.


Účel, na ktorý sa spracovávajú  osobné  údaje

Súbor  osobných údajov poskytnutých zákazníkom pri objednávke tovaru sú v IS e-shopu  a v účtovnej agende spracovávané:

·       pre účely vystavenia faktúry

·       pre účely komunikácie so zákazníkom telefonicky alebo prostredníctvom mailu v súvislosti s vybavením objednávky, doručením tovaru, prípadne s riešením reklamácie,

·      pre účely poskytnutia osobných údajov prepravnej spoločnosti  Slovenská pošta pre účely identifikácie zákazníkov pri  doručení tovaru,

·      pre účely prípadných reklamácií.

V prípade, že budete chcieť zrušiť registráciu v e-shope, informujte nás mailom na liecenielaserom@gmail.com

Osobné údaje možno spracúvať len spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd zákazníkov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia. Prevádzkovateľ sa zaručuje spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

Zoznam osobných údajov zákazníka: meno a priezvisko, fakturačná adresa, adresa pre doručenie tovaru, telefónny kontakt, email, titul

Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Prevádzkovateľ je povinný získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel a je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so spoločnosťou ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod. Prevádzkovateľ e-shopu neposkytne ani nesprístupní osobné údaje tretej osobe s výnimkou prípadov ak je poskytnutie alebo sprístupnenie s Prevádzkovateľom zmluvne dohodnuté, alebo ak je nevyhnutné pre plnenie vybavenia objednávky medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou (zákazníkom). Pokiaľ Prevádzkovateľ e-shopu využíva na získavanie alebo spracúvanie osobných údajov tretie osoby ako sprostredkovateľov (prípadne poskytuje v tejto súvislosti osobné údaje iným prevádzkovateľom), robí tak len na základe písomnej zmluvy so sprostredkovateľom a len po dôkladnom uistení sa, že sprostredkovateľ spĺňa všetky požiadavky z oblasti technickej, organizačnej a personálnej bezpečnosti vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov. Prevádzkovateľ získané osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje.
Sprostredkovateľ-Slovenská pošta

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných spoločnosťou.

Právny základ spracúvania osobných údajov
§ 10 ods.1 a § 6 ods. 2 písm. c) až f) a i) zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Iný právny základ, obchodné a záručné podmienky:
§ 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.)
zákona číslo 102/2014 Z.z.
Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník
Zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa

Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov a práva dotknutých osôb

Podľa §4 ods.3 písm.e) zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podmienkami spracúvania osobných údajov rozumieme prostriedky a spôsob spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie požiadavky, kritériá a pokyny súvisiace so spracúvaním osobných údajov alebo vykonanie úkonov, ktoré slúžia na dosiahnutie účelu spracúvania či už pred začatím spracúvania osobných údajov, alebo v priebehu ich spracúvania.

Podľa §2 ods.3 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento zákon sa vzťahuje na osobné údaje systematicky spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo sú určené na spracúvanie v informačnom systéme.

Osobné údaje dotknutých osôb alebo zákazníkov sú spracúvané čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania (kombinovaná forma spracúvania, keď spravidla tie isté osobné údaje sú spracúvané pomocou výpočtovej techniky vo forme elektronických záznamov a zároveň aj v nosičoch dát spracúvaných vo forme spisov, kartoték)

Osobné údaje budú spracúvané:
(i) s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov,
(ii) v rámci IS eshopu a IS účtovnej agendy prevádzkovateľa eshopu
(iii) sprístupnením a/alebo poskytnutím osobných údajov na spracúvanie v IS sprostredkovateľa – prepravná spoločnosť
(iv) zabezpečením a chránením v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov
Podmienky a účely spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ zverejní v obchodných podmienkach na stránke www.caga2.webnode.sk
Podmienky ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa spracuje v bezpečnostnej smernici.
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
(i) vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
(ii) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
(iii) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
(iv) vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
(v) vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
(vi) vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
(vii) vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
(viii) vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
(ix) namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov (napr. zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení) alebo zo zmluvy uzavretej medzi oprávnenou osobou a Prevádzkovateľom. Dotknutá osoba môže žiadať oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene Prevádzkovateľa preukázaním preukazu zamestnanca, prípadne iným dokladom vydaným prevádzkovateľom.

Dokumenty o evidencii a registrácii informačných systémov Prevádzkovateľa budú sprístupnené na požiadanie na adrese sídla Prevádzkovateľa.

 

Článok VIII.

Riešenie sporov mimosúdnou cestou

Spotrebitelia, ktorí neuspeli v reklamačnom konaní a nechcú sa súdiť, môžu využiť alternatívne riešenie sporu mimosúdnou cestou. Môžu sa obrátiť na subjekt zapísaný v zozname Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Výhodou tohto riešenia je, že trvať by mal maximálne 90 dní. Spotrebiteľ, ktorý nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, má možnosť obrátiť sa na subjekt zapísaný v zozname MH SR. Môže tak urobiť, aj keď sa domnieva, že predávajúci iným spôsobom porušil jeho práva.

Spotrebiteľ pred touto formou riešenia situácie musí preukázať, že sa snažil riešiť spor s predávajúcim.

 Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. 

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach  Slovenskej obchodnej inšpekcie (otvorí sa v novom okne) ».

Uzavretá dohoda i vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke eshopu.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná primárne vo forme e-mailových správ. V prípade nutnosti môže byť komunikácia vedená aj telefonicky alebo osobne, avšak dohody zmluvných strán musia byť následne potvrdené písomnou formou (e-mailom, poštou).

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledovných zákonov:

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že im porozumel.